Walne Zgromadzenie 2016

01. Tekst zawiadomienia dla Krajowej Rady Spółdzielczej

02. Tekst zawiadomienia dla Członków Spółdzielni

03. Protokół z Walnego Zgromadzenia w dniu 02.06.2016r.

04. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2015r

05. List polustracyjny z dnia 09.11.2015r

06. Uchwała nr 1 w spr. zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2015

07. Sprawozdanie Zarządu za 2015r

08. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2015r.

09. Rachunek zysków i strat za rok 2015

10. Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2015

11. Uchwała nr 2 w spr. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2015

12. Uchwała nr 3 w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015

13. Uchwała nr 4 w spr. udzielenia absolutorium prezesowi zarządu

14. Uchwała nr 5 w spr. udzielenia absolutorium członkowi zarządu

15. Uchwała nr 6 w spr wykorzyst nadwyżki przychodów nad kosztami

16. Uchwała nr 7 w spr. oznaczenia najwyższej sumy zobowiazań w roku 2016

17. Uchwała nr 8 w sprawie zatwierdzenia Planu gospodarczego na rok 2016

18. Plan gospodarczy na rok 2016

19. Uchwała nr 9 w sprawie zmian w statucie

20. Uchwała nr 10 w spr tekstu jednolitego statutu

21. Statut tekst jednolity

22. Uchwała nr 11 w spr. zmian w regulaminie Komisji Rewizyjnej

23. Regulamin Komisji Rewizyjnej

24. Uchwała nr 12 w sprawie zatw struktury org

25. Struktura organizacyjna

26. Uchwała nr 13 w spr przyznania diet dla członków Komisji Rewizyjnej