Walne Zgromadzenie 2015

01. Tekst zawiadomienia dla Krajowej Rady Spółdzielczej

02. Tekst zawiadomienia o Walnym Zgromadzeniu

03. Protokół z Walnego Zgromadzenia w dniu 11.06.2015r.

04. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2014

05. Uchwała nr 1 w spr. zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2014

06. Sprawozdanie Zarządu za rok 2014

07. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014r.

08. Rachunek zysków i strat za rok 2014

09. Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2014

10. Uchwała nr 2 w spr. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2014

11. Uchwała nr 3 w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014

12. Uchwała nr 4 w spr. udzielenia absolutorium prezesowi zarządu

13. Uchwała nr 5 w spr. udzielenia absolutorium członkowi zarządu

14. Uchwała nr 6 w spr. spoobu pokrycia nadwyżki kosztów nad przychodami

15. Uchwała nr 7 w spr. oznaczenia najwyższej sumy zobowiazań w roku 2015

16. Uchwała nr 8 w spr. wyborów do Komisji Rewizyjnej

17. Uchwała nr 9 w sprawie zatwierdzenia Planu gospodarczego na rok 2015

18. Plan Gospodarczy na rok 2015