Walne Zgromadzenie 2018

01. Protokół z Walnego Zgromadzenia w dniu 07.06.2018r.

02. Uchwała nr 1 w spr. zmian w regulaminie obrad Walnego Zgromadzenia

03. Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia

04. Uchwała nr 2 w spr. zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2017

05. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej 2017r

06. Uchwała nr 3 w spr. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2017

07. Sprawozdanie Zarządu 2017r.

08. Uchwała nr 4 w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017

09. Bilans za rok 2017

10. Rachunek zysków i strat za 2017r

11. Informacja dodatkowa do Bilansu za 2017r

12. Uchwała w spr. udzielenia absolutorium prezesowi zarządu

13. Uchwała w spr. udzielenia absolutorium członkowi zarządu

14. Uchwała w spr wykorzyst nadwyżki przychodów nad kosztami

15. Uchwała nr 8 w spr. oznaczenia najwyższej sumy zobowiazań w roku 2018

16. Uchwała nr 9 w spr wyborów do Komisji Rewizyjnej

17. Uchwała nr 10 w sprawie zatwierdzenia Planu gospodarczego na rok 2018

18. Plan gospodarczy na rok 2018

19. Uchwała nr 11 w sprawie zmian w statucie

20. Uchwała nr 12 w spr tekstu jednolitego statutu

21. Statut 2018

22. Uchwała nr 13 w spr. zmian w regulaminie Komisji Rewizyjnej 2018

23. Regulamin Komisji Rewizyjnej 2018