Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu

Wykaz wyłożonych dokumentów

Protokół z Walnego Zgromadzenia w dniu 17.06.2010

Protokół z dnia 18.06.2009

Uchwała nr 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

Uchwała nr 2 w sprawie przyjęcia wniosków z lustracji

Uchwała nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

Sprawozdanie Zarządu

Uchwała nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Rachunek zysków i strat

Bilans

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

Uchwała nr 5 w sprawie udzielenia absolutorium prezesowi zarządu

Uchwała nr 6 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu

Uchwała nr 7 w sprawie wykorzystania nadwyżki przychodów nad kosztami

Uchwała nr 8 w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań

Uchwała nr 9 w sprawie zatwierdzenia Planu Gospodarczego

Plan gospodarczy