01. Tekst zawiadomienia o WZ dla Krajowej Rady Spółdzielczej

02. Tekst zawiadomienia o Walnym Zgromadzeniu dla Członków

03. Protokół z Walnego Zgromadzenia w dniu 12.06.2014r.

04. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2013

05. Uchwała nr 1 w spr. zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2013

06. Sprawozdanie Zarządu za rok 2013

07. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013r.

08. Rachunek zysków i strat sporządzony za rok 2013

09. Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2013

10. Uchwała nr 2 w spr. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2013

11. Uchwała nr 3 w spr. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2013

12. Uchwała nr 4 w spr. udzielenia absolutorium prezesowi zarządu

13. Uchwała nr 5 w spr. udzielenia absolutorium członkowi zarządu

14. Uchwała nr 6 w spr. spoobu pokrycia nadwyżki kosztów nad przychodami

15. Uchwała nr 7 w spr. oznaczenia najwyższej sumy zobowiazań w roku 2014

16. Uchwała nr 8 w sprawie zatwierdzenia Planu gospodarczego na rok 2014

17. Plan Gospodarczy na rok 2014

18. Uchwała nr 9 w spr. zmian w regulaminie obrad Walnego Zgromadzenia

19. Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia 06 2014

20. Uchwała nr 10 w spr. zmian w Regulaminie Komisji Rewizyjnej

21. Regulamin Komisji Rewizyjnej 12 06 2014