01. Tekst zawiadomienia dla Krajowej Rady Spółdzielczej

02. Tekst zawiadomienia dla Członków Spółdzielni

03. Protokół z Walnego Zgromadzenia z dnia 20.06.2013r.

04. List polustracyjny z dnia 24.10.2012r.

05. Uchwała nr 1 w sprawie przyjęcia wniosków z lustracji przeprowadzonej w roku 2012

06. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2012

07. Uchwała nr 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2012

08. Sprawozdanie Zarządu za rok 2012

09. Bilans wg stanu na dzień 31.12.2012r.

10. Rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.

11. Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2012

12. Uchwała nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2012

13. Uchwała nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012

14. Uchwała nr 5 w sprawie udzielenia absolutorium prezesowi zarządu

15. Uchwała nr 6 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu

16. Uchwała nr 7 w sprawie wykorzystania nadwyżki przychodów nad kosztami

17. Uchwała nr 8 w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań

18. Plan gospodarczy na rok 2013

19. Uchwała nr 9 w sprawie zatwierdzenia Planu gospodarczego na rok 2013

20. Uchwała nr 10 w sprawie zmian w statucie

21. Uchwała nr 11 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu

22. Statut – tekst jednolity

23. Uchwała nr 12 w sprawie zmian w uchwale WZ nr 2 z 17.06.2010r.

24. Uchwała nr 13 w sprawie zbycia lokalu użytkowego