1. Tekst zawiadomienia dla Członków Spółdzielni

2. Tekst zawiadomienia dla Krajowej Rady Spółdzielczej

3. Protokół z Walnego Zgromadzenia z dnia 12.06.2012r.

4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2011

5. Uchwała nr 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2011

6. Sprawozdanie Zarządu za rok 2011

7. Uchwała nr 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zzarządu za rok 2011

8. Bilans na dzień 31.12.2011r.

9. Rachunek zysków i strat za rok 2011

10. Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2011

11. Uchwała nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011

12. Uchwała nr 4 w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

13. Uchwała nr 5 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

14. Uchwała nr 6 w sprawie sposobu pokrycia nadwyżki kosztów nad przychodami w roku 2011

15. Uchwała nr 7 w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań w roku 2012

16. Uchwała nr 8 w sprawie wygaśnięcia mandatów członków Komisji Rewizyjnej

17. Uchwała nr 9 w sprawie wyborów do Komisji Rewizyjnej

18. Plan Gospodarczy 2012

19. Uchwała nr 10 w sprawie zatwierdzenia Planu Gospodarczego