Walne Zgromadzenie 2011

1. Tekst zawiadomienia dla członków Spółdzielni SMB/301/2011 z dnia 04.05.2011r.

2. Tekst zawiadomienia dla Krajowej Rady Spółdzielczej SMB/302/2011 z dnia
04.05.2011r.

3. Protokół z Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej ŻBIKOWSKA w Piastowie z dnia 09.06.2011r.

4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w okresie od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.

5. Uchwała nr 1 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2010

6. Sprawozdanie Zarządu z działalności w okresie od 01.01.2010r. do 31.12.2010r.

7. Uchwała nr 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2010

8. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2010r.

9. Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2010r.

10. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2010

11. Uchwała nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2010

12. Uchwała nr 4 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu

13. Uchwała nr 5 w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu

14. Uchwała nr 6 w sprawie wykorzystania nadwyżki przychodów nad kosztami w roku 2010

15. Uchwała nr 7 w sprawie oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań w roku 2011

16. Uchwała nr 8 w sprawie zatwierdzenia Planu Gospodarczego na rok 2011

17. Plan gospodarczy na rok 2011 i założenia na rok 2012

18. Uchwała nr 9 w sprawie zmian w regulaminie Komisji Rewizyjnej

19. Regulamin Komisji Rewizyjnej